Maak account aan

PRIVACYVERKLARING FAUNASPOT

 

Een zorgvuldige en veilige behandeling van uw persoonsgegevens in FaunaSpot is belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) dat binnen FaunaSpot doet en wat uw rechten zijn.

 

Wanneer gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De FBE schrijft faunabeheerplannen en brengt verslag uit over de uitvoering van deze plannen. Om dit goed te doen, hebben we juiste en volledige cijfers nodig. U bent daarom wettelijk verplicht om uw preventieve maatregelen, verjaging, afschot of nestbehandeling aan ons door te geven. Dit doet u in FaunaSpot. Voor de faunabeheerplannen en verslagen zetten wij uw registraties om tot anonieme cijfers.

 

Wij controleren de registraties steekproefsgewijs op juistheid. Het kan zijn dat wij contact met u opnemen als wij vragen hebben over uw registratie. Wij gebruiken uw gegevens in FaunaSpot niet voor andere doelen.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

In uw account in FaunaSpot staan uw:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Informatieberichten (pushberichten van de FBE)
 • Uw registraties:
 • Type (preventieve maatregelen, verjaging, afschot of nestbehandeling)
 • Datum
 • De locatie van uw registratie. FaunaSpot registreert uw locatie met een GPS module. U kunt aangeven of FaunaSpot eenmalig, bij gebruik van de app of altijd gebruik maakt van GPS. FaunaSpot slaat alleen uw locatiegegevens op, als u de locatie ‘pint’ tijdens een registratie.
 • Soort dieren, aantal volwassen en jonge dieren en/of geslacht van de dieren
 • Verjagingsmiddel
 • Foto’s van uw afschotregistraties.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De leverancier van FaunaSpot heeft toegang, om het systeem te beheren. Met deze organisatie hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en de beveiliging van uw gegevens. Wij delen uw gegevens niet met andere organisaties, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn. Dit kan bijvoorbeeld een toezichthouder zijn.  

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

In FaunaSpot kunt u aangeven dat u uw account wilt verwijderen. Dan wordt uw account op niet-actief gezet. Uw persoonsgegevens verwijderen wij dan binnen anderhalf jaar. Anderhalf jaar geeft ons de gelegenheid om uw registraties te controleren en te verwerken voor ons verslag over de uitvoering van de faunabeheerplannen. Het enige wat daarna bewaard blijft, zijn anonieme gegevens. Dit is niet meer naar u te herleiden.

 

Als u langer dan één jaar niet actief bent, ontvangt u een email met de vraag of u uw account wilt behouden. Als u hier niet op reageert, verwijderen wij uw account 1 jaar na uw laatste activiteit.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van deze persoonsgegevens. In uw account in FaunaSpot kunt u zien welke persoonsgegevens wij van u hebben, deze aanpassen of verwijderen.

 

U kunt uw rechten ook uitoefenen, door een e-mail te sturen naar info@faunaspot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij vragen om uw identiteitsbewijs. Ook uw vragen of opmerkingen kunt u stellen via info@faunaspot.nl. Als u niet tevreden bent over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Onze medewerkers, inhuurkrachten of stagiaires hebben een geheimhoudingsplicht en alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werk.

 

Wet- en regelgeving en toezicht

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn:

 • Wet natuurbescherming
 • Omgevingsverordening
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)