Maak account aan

Gebruiksvoorwaarden FaunaSpot 

1. Algemeen

In deze gebruiksvoorwaarden worden zaken vastgelegd omtrent het gebruik van de door ons ter beschikking gestelde FaunaSpot mobiele applicatie (“FaunaSpot”) en alle daaraan gekoppelde applicaties, websites en diensten, ook als deze onder een andere naam of via een ander domein beschikbaar worden gesteld. Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment dat ze akkoord zijn bevonden in FaunaSpot.

Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (“FBE-NH”), gevestigd aan de Spaarne 17, 2011 CB in Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34186797, is de eigenaar van FaunaSpot.

Door middel van FaunaSpot kan indien degene daartoe gerechtigd is bijvoorbeeld preventieve maatregelen, verjaging, afschot en nestbehandeling op een snelle en makkelijke manier registreren. Ook kan men eerdere registraties terugzoeken en bekijken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert en gebruik maakt van FaunaSpot. Door het gebruik maken van FaunaSpot geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

FBE-NH mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. Indien dat gebeurt dan informeren we hierover via FaunaSpot en dient u opnieuw akkoord te gaan met de wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat zal de toegang tot FaunaSpot onmiddellijk worden beëindigd.

Vragen en opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden worden via e-mailadres info@faunaspot.nl zo snel mogelijk beantwoord.


2. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

  • FaunaSpot: de door FBE-NH ter beschikking gestelde applicatie waarmee digitaal een dienst wordt aangeboden om gegevens uit te wisselen met FBE-NH, welke aangeboden wordt via de Apple App Store en/of Google Play Store.
  • FBE-NH: Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (“FBE-NH”), gevestigd aan de Spaarne 17, 2011 CB in Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34186797.
  • Gebruiker(s): persoon die zich via de Website heeft aangemeld voor gebruik van FaunaSpot en daar, via een persoonlijk account, gebruik van maakt.
  • Jachtaktehouder: persoon die in het bezit is van een geldige jachtakte als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a van de Wet Natuurbescherming.
  • Uitvoerder: persoon die geen jachtakte heeft, maar die wel aan de inzet van bijvoorbeeld preventieve maatregelen, verjaging en/of nestbehandeling doet.
  • WBE: wildbeheereenheid als bedoeld in artikel 3.14, eerste lid van de Wet Natuurbescherming.
  • Website: de website van FaunaSpot, te raadplegen op: https://www.faunaspot.nl 

 

3. Aanmelden in FaunaSpot

3.1 U kunt inloggen in FaunaSpot als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. U bent Jachtaktehouder of u bent Uitvoerder;
  2. U heeft via de Website een account voor FaunaSpot aangevraagd welke aanvraag door FBE-

NH is goedgekeurd;

  1. U heeft van FBE-NH (tijdelijke) inloggegevens ontvangen.

3.2 Inloggen in FaunaSpot gebeurt op basis van een e-mailadres/wachtwoord combinatie. Door het registreren als Gebruiker kunnen wij FaunaSpot beter beveiligen en tevens het proces van het registeren voor Gebruikers vereenvoudigen.

3.3 De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Bewaar uw inloggegevens goed en niet bij elkaar. Het waarborgen van uw privacy staat omschreven in onze privacyverklaring.

3.4 Indien u uw inloggegevens verliest, misbruik vermoedt, ontvreemd zijn of op een andere manier in verkeerde handen raken meldt u dit zo spoedig mogelijk aan ons via: info@faunaspot.nl.


4. Gebruik van FaunaSpot

4.1 Gebruikers dragen er zelf zorg voor dat de apparatuur, verbinding en software waarop of waarmee FaunaSpot gebruikt wordt van afdoende kwaliteit, geschikt en veilig is. Eventuele updates van niet zijnde FaunaSpot zijn de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Eventuele kosten die daarmee verbonden zijn komen voor rekening van de Gebruiker.

4.2 Gebruikers staan ervoor in dat zij bevoegd zijn om van FaunaSpot gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige gebruikers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

4.3 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van FaunaSpot en de juistheid van de door hen verstrekte gegevens, zowel voor het aanmaken van een account als Gebruiker als bij het uitvoeren van registraties.

4.4 Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via of voor FaunaSpot ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen en/of foto’s en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van de bovengenoemde toestemming aan de FBE-NH.

4.5 Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat de door hen via FaunaSpot ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen en/of foto’s geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens de FBE-NH en/of derden.

4.6 In gevallen waarin een Gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van FaunaSpot waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt de FBE-NH zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruiker te verhalen.

4.7 Misbruik van FaunaSpot is niet toegestaan. Onder misbruik verstaan we onrechtmatig gebruik, het bewust aanleveren van onjuiste gegevens, toegang zoeken tot afgeschermde data, reverse engineering van de techniek, het lastigvallen van andere Gebruikers, en overige activiteiten die een negatieve impact hebben op FaunaSpot, FBE-NH of andere Gebruikers. Bij constatering of vermoeden van misbruik kan een Gebruiker de toegang tot FaunaSpot – al dan niet tijdelijk – worden ontzegd.

4.8 FBE-NH is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade door Gebruikers en/of derden geleden, in welke vorm en hoedanigheid dan ook, als gevolg van in FaunaSpot opgenomen gegevens en afbeeldingen en/of foto’s, behalve als deze schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van FBE-NH. Gebruiker stelt FBE-NH schadeloos en vrijwaart de FBE-NH voor enige schade die hij/zij veroorzaakt door in strijd te handelen met deze voorwaarden of de wet.

4.9 FBE-NH heeft altijd het recht om FaunaSpot te wijzigen, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar te maken (bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of incidenten), dan wel te beëindigen.


5. Data en content

5.1 Alle rechten ten aanzien van de door de Gebruiker ingevoerde gegevens en/of data en/of afbeeldingen en/of foto’s komen toe aan FBE-NH.

5.2 De Gebruiker kan – alleen – zijn eigen registraties inzien. 5.3 FBE-NH kan de registraties per Gebruiker inzien.

5.4 De wildbeheereenheid (WBE) kan voor haar eigen werkgebied via een dashboard de registraties raadplegen, maar niet op individuele naam van Gebruiker(s).


6. Intellectuele eigendom

6.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot FaunaSpot en alle daaraan gekoppelde applicaties, Website, faciliteiten en diensten, ook als deze onder een andere naam of via een ander domein beschikbaar worden gesteld, waaronder maar niet beperkt tot databanken, koppelingen, teksten, bestanden, broncode, software en logo’s, alsmede alle gegevens en afbeeldingen en/of foto’s berusten bij FBE-NH, derden en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van FBE-NH, behalve in die gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

6.2 Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van FaunaSpot en alle daaraan gekoppelde applicaties, Website, faciliteiten en diensten is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van FBE-NH, derden en/of haar licentiegevers.

6.3 In geval van enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de FBE-NH en/of derden, behoudt FBE-NH zich het recht voor om alle hierdoor door FBE-NH en/of derden geleden schade volledig op Gebruiker te verhalen.


7. Privacy

7.1 Het correct verwerken van persoonsgegevens is voor FBE-NH uitermate belangrijk. Wij verwerken in of voor FaunaSpot daarom alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het gebruik van FaunaSpot en de diensten die via FaunaSpot voor gebruikers ter beschikking staan. De uitwerking hiervan kunt u terugvinden in onze privacyverklaring.


8.Dienstverlening FBE-NH

8.1 FBE-NH is verantwoordelijk voor de informatie die via FaunaSpot of de Website wordt verspreid. FBE-NH streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. FBE-NH kan echter niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de via FaunaSpot en/of Website aangeboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

8.2 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens in FaunaSpot of de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met FBE-NH via info@faunaspot.nl.

8.3 FBE-NH kan geen garanties verlenen over de beschikbaarheid van FaunaSpot en/of de Website. FBE-NH zal alle redelijke inspanning verrichten om FaunaSpot en/of de Website zoveel mogelijk beschikbaar dan wel toegankelijk te laten zijn. FBE-NH doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in FaunaSpot en/of de Website zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.


9. Vrijwaring

9.1 Iedere Gebruiker vrijwaart de FBE-NH voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van FaunaSpot door de betreffende Gebruiker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die FBE-NH in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.


10. Overige bepalingen

10.1 Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van FaunaSpot is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van FaunaSpot worden bij uitsluiting geslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Holland.

10.3 Is of worden een of meer van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal FBE- NH het ongeldige gedeelte van de gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.